سامانه وصول تعرفه ورزش کارگران
اخبار


تهاتر هزینه های پرداخت شده


در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، مي توانند تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند.;   ادامه ...


بالا